Mendelska Sällskapet i Lund har enligt sina stadgar till uppgift:

  • att samla dem som arbetar med och intresserar sig för genetik och dess praktiska tillämpningar
  • att sprida kännedom om denna vetenskap
  • att stödja publicering av genetiska undersökningar

Sällskapet grundades 1910 och har, med ett kort uppehåll 1912-16, bedrivit regelbunden verksamhet sedan dess. År 1920 började Sällskapet att publicera den vetenskapliga tidskriften Hereditas. Sällskapet har ca 200 medlemmar, inval sker på årsmöte efter bordlagt förslag. Flertalet medlemmar är eller har varit genetiker vid någon akademisk institution eller växtförädlingsanstalt i södra Sverige.

Mendelska Sällskapets tre viktigaste uppgifter är idag

  • att förstärka och komplettera utbudet av genetikföreläsningar i regionen
  • att samordna arbetet med att dokumentera ämnets lokala historia
  • att organisera den fortsatta utgivningen av Hereditas
   
plutt